?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵阳会议会展公司分n{划国际会议需要注意的事项 - 贵州U丽山水会展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵阳会议会展公司"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demotourism/lystartup/"; var _resBasePath="/res/demotourism"; var _forbidF5=false;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/guizhouxiuli25004/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/guizhouxiuli25004/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/guizhouxiuli25004/images/s_btn.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.azzqho.live','贵阳会议会展公司分n{划国际会议需要注意的事项 - 贵州U丽山水会展有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11744/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div><img src="/template/guizhouxiuli25004/images/logo.jpg" width="1002" height="112" /></div> <div id="header"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="300"> <param name="movie" value="/template/guizhouxiuli25004/images/banner.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/guizhouxiuli25004/images/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="300" wmode="transparent"></embed> </object> <div class="logo" style="display:none"><img src="/uploads/logo/20130902053725.png" alt="贵州U丽山水会展有限公? /></div> <div class="search"> </div> </div> <div class="menu"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><dl> <dd class="none"><a href="/"><span>??/span></a></dd> <dd><a href="/about/"><span>关于我们</span></a></dd> <dd><a href="/news/"><span>咨讯中心</span></a></dd> <dd><a href="/hyfw/"><span>会议服务</span></a></dd> <dd><a href="/news/hyly/"><span>会议旅游</span></a></dd> <dd><a href="/gghd/"><span>公关zd</span></a></dd> <dd><a href="/hczy/"><span>会场资源</span></a></dd> <dd><a href="/news/hyzs/"><span>会议知识</span></a></dd> <dd><a href="/hzzx/"><span>会展中心</span></a></dd> <dd><a href="/cgal/"><span>成功案例</span></a></dd> <dd><a href="/contact/"><span>联系我们</span></a></dd> </dl></td> </tr> </table> </div> <div class="sub_bg"> </div> <div class="main"> <div id="left"> <div class="leftbox_m"> <div class="leftbox_b"> <div class="leftbox"> <h1>特色服务</h1> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/zdylb/" title="贵阳会议会展公司"> <p>贵阳会议会展公司</p></a></dt> <dt><a href="/hyfw/" title="会议服务"> <p>会议服务</p></a></dt> <dt><a href="/gghd/" title="公关zd"> <p>公关zd</p></a></dt> <dt><a href="/hczy/" title="会场资源"> <p>会场资源</p></a></dt> <dt><a href="/hzzx/" title="会展中心"> <p>会展中心</p></a></dt> <dt><a href="/cgal/" title="成功案例"> <p>成功案例</p></a></dt> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="jiange"> </div> <div class="leftbox_m"> <div class="leftbox_b01"> <div class="leftbox"> <h1>联系我们</h1> <div class="contact"> <ul><p>联系人:</p> <p>手机Q?3037881238 18608515879</p> <p>电话Q?851-88649181</p> <p>传真Q?851-86800731</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:1103013959@qq.com">1103013959@qq.com</a></p> <p>|址Qwww.azzqho.live</p> <p>地址Q贵阛_延安中\景天城大?5??/p> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="right_m"> <div class="right_b"> <div class="right"> <div class="title"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top"> <h1>新闻详细  <span>News</span></h1> </td> <td align="right" valign="top"> <div class="place"> 您所在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyly/">会议旅游</a> > 详细内容 </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="container"> <div class="content"> <h3>贵阳会议会展公司分n{划国际会议需要注意的事项</h3> <h6> 发布旉Q?018-01-02</h6> <div class="detail" id="zoom"><p> <span style="font-size:14px;">  下面<a href="http://www.azzqho.live/supply/65.html" target="_blank"><span style="font-size:16px;"><strong>贵阳会议会展公司</strong></span></a>l大家讲讲策划国际会议需要注意的事项Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  一、及早动手。通常一个大型国际会议的构思、酝酿和{划一q前p开始。策划是个渐q的q程。在构思和酝酿阶段中,{划的雏形实际上也在形成Q只是待{备q行C定阶D|Qh们要求看到工作设惛_实施ҎQ正式的{划才破茧而出。经验表明,{划宜早不宜q,原因是需留出讨论、修改和审批的充分时间?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  二、全面考虑。国际会议的准备工作涉及Ҏ面面Q需考虑周详Q避免因一时疏漏在来造成损失。如会议主题选择不当可能会议谈不hQ如旉选择不当Q正值寒冬或hQ就会与会者叫苦不q;如会场未选合适,<a href="/hyfw/" target="_blank">会议服务</a>跟不上来Q就会会议陷于停顿。智者千虑必有一失,虽不应对{划者求全责备,但策划者也决不能因此而放村֊力。特别要抓紧关键环节Q避免出现大的闪失?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  三、订实的旉表。ؓ了保证策划能按时实施Q必订出各阶段d的具体落实时间表。这一旉表是督促查的依据Q也是掌握进度,调整快慢的准l뀂经验证明,掌握以下两个环节是关键:</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">Q一Q会议请柬发出的旉Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">Q二Q代表抵辑֒{ֈ的时间?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  会议h的发出是会议前期准备完成的重要标志。很难设惛_会议名称、主题、时间、地炏V与会范围及l费定和落实之前,发柬。代表的利抵达和签到则?a href="/hyfw/hq/" target="_blank">会前</a>准备已经全部qAQ会议即开始实质性活动的另一重要标志。因此,如能U学地确定发柬和代表报到的时_q认真予以执行,其他准备工作便可一一带动?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  四、借助他山之石。对于我们许多h来说Q国际会议还是一个相对的C物。我们的知识有限Q经验不I应当求助于国内外的先行者,汲取他们的经验教训,l合本行业、本部门、本会议的特点,加以具体{划。别人的ȝ、规划、报告都有参考h|可以借来一阅。有Ӟ“与君一席谈胜读十年书?也不妨一试?</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  q是一个国际会议的注意事项Q相Ҏ_一ơ小的会议策划做到这LE度Q会议一定能利开展?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  q些是<a href="http://www.azzqho.live/supply/65.html" target="_blank"><span style="font-size:16px;"><strong>贵阳会议会展公司</strong></span></a>l大家介l的{划国际会议需要注意的事项了?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20180102/20180102135636_4534.jpg" alt="" /><br /> </span> </p><p><div>上一?<a href="173.html">贵阳会议服务公司l大家介l招待会和茶会的形式</a></div> <div>下一?<a href="171.html">会议旅游公司Q酒会策划的元素有哪?/a></div> </p></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%bb%e1%d2%e9%bb%e1%d5%b9%b9%ab%cb%be'>贵阳会议会展公司</a>,</div> <div class="comment"> <h2><p><span>相关信息</span></p></h2> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/172.html">贵阳会议会展公司分n{划国际会议需要注意的事项</a></li> <li><a href="/news/166.html">贵阳会议会展公司教你怎样安排好会议的工作内容</a></li> <li><a href="/news/150.html">贵阳会议会展公司分n会展的发展趋?/a></li> <li><a href="/news/32.html">贵阳会议会展公司展会{划原则</a></li> </ul> </div> <h2><p><span>相关产品</span></p></h2> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/77.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022030458.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022030458.jpg" alt="贵州会议旅游U\" /></a></h2> <h3><a href="/supply/77.html">贵州会议旅游U\</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/76.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022023447.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022023447.jpg" alt="贵州会议公司哪家? /></a></h2> <h3><a href="/supply/76.html">贵州会议公司哪家?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/75.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022030517.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022030517.jpg" alt="贵阳会议旅游哪家? /></a></h2> <h3><a href="/supply/75.html">贵阳会议旅游哪家?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/69.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022021212.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022021212.jpg" alt="贵阳哪家会议公司? /></a></h2> <h3><a href="/supply/69.html">贵阳哪家会议公司?/a></h3> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="footer"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><div class="footnav"><a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> <script src="http://s20.#/stat.php?id=5631653&web_id=5631653&show=pic" language="JavaScript"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-30/"></script><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52010302000819?/a> <h3>|站改版中。。?/h3> <div class="copyright"><div>Copyright www.azzqho.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州U丽山水会展有限公? 专业生:<a href="/" target="_blank">贵阳会议公司</a>,<a href="/supply/" target="_blank">贵阳会议旅游</a>,<a href="/news/" target="_blank">贵州会议旅游</a>{?Ƣ迎来电咨询! <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> </div> 备案P黔ICP?9001229?4 </div></div></td> </tr> </table> </div> <script type="text/javascript"> function copyURL () { var url = location.href; window.clipboardData.setData("Text",url); alert("该网链接地址已复Ӟ您可以粘?快截键CTRL+V)在需要的地方"); } </script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=0" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> </div> <a href="http://www.azzqho.live/"><span class="STYLE1">޷򺣵</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.3384749.live">Ͷ</a> <a href="http://www.4691966.live">ӯӯе</a> <a href="http://www.3416235.live">Ʊǵ</a> <a href="http://www.4655763.live">Žͨ</a> <a href="http://www.sfxjm.com/">浙江20选5</a> <a href="http://www.5542468.live"></a> <a href="http://www.2347865.live">51Ӯ</a> <a href="http://www.raygn.com/">14场胜负</a> <a href="http://www.esbwb.com/">四川时时彩</a> <a href="http://www.6089708.live">ͨƱϢһ</a> <a href="http://www.3456320.live">Ʊǵ㷽</a> <a href="http://www.tiptc.com/">双色球</a> <a href="http://www.wifnb.com/">体彩p5</a> <a href="http://www.gwurk.com/">七乐彩</a> <a href="http://www.hskqx.com/">半全场</a> <a href="http://www.dcfrh.com/">河南22选5</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>