?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵州会议旅游U\q几U现场摆台Ş?- 贵州U丽山水会展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="贵州会议旅游,贵州会议旅游U\"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demotourism/lystartup/"; var _resBasePath="/res/demotourism"; var _forbidF5=false;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/guizhouxiuli25004/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/guizhouxiuli25004/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/guizhouxiuli25004/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head><body> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/guizhouxiuli25004/images/s_btn.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.azzqho.live','贵州会议旅游U\q几U现场摆台Ş?- 贵州U丽山水会展有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/11744/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div><img src="/template/guizhouxiuli25004/images/logo.jpg" width="1002" height="112" /></div> <div id="header"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="300"> <param name="movie" value="/template/guizhouxiuli25004/images/banner.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/guizhouxiuli25004/images/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="300" wmode="transparent"></embed> </object> <div class="logo" style="display:none"><img src="/uploads/logo/20130902053725.png" alt="贵州U丽山水会展有限公? /></div> <div class="search"> </div> </div> <div class="menu"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><dl> <dd class="none"><a href="/"><span>??/span></a></dd> <dd><a href="/about/"><span>关于我们</span></a></dd> <dd><a href="/news/"><span>咨讯中心</span></a></dd> <dd><a href="/hyfw/"><span>会议服务</span></a></dd> <dd><a href="/news/hyly/"><span>会议旅游</span></a></dd> <dd><a href="/gghd/"><span>公关zd</span></a></dd> <dd><a href="/hczy/"><span>会场资源</span></a></dd> <dd><a href="/news/hyzs/"><span>会议知识</span></a></dd> <dd><a href="/hzzx/"><span>会展中心</span></a></dd> <dd><a href="/cgal/"><span>成功案例</span></a></dd> <dd><a href="/contact/"><span>联系我们</span></a></dd> </dl></td> </tr> </table> </div> <div class="sub_bg"> </div> <div class="main"> <div id="left"> <div class="leftbox_m"> <div class="leftbox_b"> <div class="leftbox"> <h1>特色服务</h1> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/zdylb/" title="贵阳会议会展公司"> <p>贵阳会议会展公司</p></a></dt> <dt><a href="/hyfw/" title="会议服务"> <p>会议服务</p></a></dt> <dt><a href="/gghd/" title="公关zd"> <p>公关zd</p></a></dt> <dt><a href="/hczy/" title="会场资源"> <p>会场资源</p></a></dt> <dt><a href="/hzzx/" title="会展中心"> <p>会展中心</p></a></dt> <dt><a href="/cgal/" title="成功案例"> <p>成功案例</p></a></dt> </dl> </div> </div> </div> </div> <div class="jiange"> </div> <div class="leftbox_m"> <div class="leftbox_b01"> <div class="leftbox"> <h1>联系我们</h1> <div class="contact"> <ul><p>联系人:</p> <p>手机Q?3037881238 18608515879</p> <p>电话Q?851-88649181</p> <p>传真Q?851-86800731</p> <p>邮箱Q?a href="mailto:1103013959@qq.com">1103013959@qq.com</a></p> <p>|址Qwww.azzqho.live</p> <p>地址Q贵阛_延安中\景天城大?5??/p> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div class="right_m"> <div class="right_b"> <div class="right"> <div class="title"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top"> <h1>新闻详细  <span>News</span></h1> </td> <td align="right" valign="top"> <div class="place"> 您所在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyzx/">行业资讯</a> > 详细内容 </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="container"> <div class="content"> <h3>贵州会议旅游U\q几U现场摆台Ş?/h3> <h6> 发布旉Q?018-05-30</h6> <div class="detail" id="zoom"><p> <span style="font-size:14px;">  下面<b>贵州会议旅游</b>U\l大家介l几U现场摆台的形式Q?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  围桌式:适用于中式宴会,如答谢会、招待会、茶话会{等?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  剧院式:在会议厅内面向讲台摆放一排排座椅Q中间留有较宽的q道。特点:在留有过道的情况下,最大程度地摆放座椅Q最大限度地空间利用v来,在有限的I间里可以最大限度容Uh?但参会者没有地Ҏ资料Q也没有桌子可用来记W记。适用于新d布会、论坛、辩Z、启动A式等{?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20180530/20180530091439_0707.jpg" alt="贵州会议旅游U\" width="521" height="366" title="贵州会议旅游U\" align="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  课桌式:会议室内桌椅按排端正摆放或成“V”型摆放Q按教室式布|会议室Q每个位的I间根据桌子的大小而有所不同。此U桌型摆讑֏针对会议室面U和观众人数在安排布|上有一定的灉|?参会者可以有攄资料及记W记的桌子,q可以最大限度容Uh数。适用于论坛、新d布会、研讨会、培训等{,q种形式便于听众作记录?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  “U”型Q将桌子q接着摆放成长方ŞQ在长方形的前方开口,椅子摆在桌子外围Q通常开口处会摆放放|投׃A的桌子,中间通常会放|绿色植物以做装?不设会议L人的位置以营造比较轻杄氛围;多摆讑և个麦克风以便自由发言;椅子套上椅套会显C出较高的ơ?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  长方型:会议室里的桌子摆成方Ş中空Q前后不留缺口,椅子摆在桌子外围Q通常桌子都会围上围裙Q中间通常会放|较矮的l色植物Q投׃A会有一个专用的桌子放|在最前端。此U类型的摆桌常用?a href="/supply/53.html" target="_blank">学术研讨?/a>一cd的会议,前方讄L人的位置Q可分别在各个位|上摆放上麦克风Q以方便不同位置的参会者发a;此种台型容纳人数较少Q对会议室空间有一定的要求?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  鸡尾酒会式:以酒会式摆桌Q只摆放供应酒水、饮料及点的桌子,不摆设椅子,以自׃ؓȝ一U会议摆桌Ş式,自由的活动空间可以让参会者自׃,构筑L自由的氛围会议摆台?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  q些是<a href="/supply/77.html" target="_blank">贵州会议旅游U\</a>l大家介l的现场摆台的Ş式啦?/span> </p><p><div>上一?<a href="183.html">单讲讲贵州会议公司哪家好</a></div> <div>下一?<a href="181.html">贵阳会议公司介绍国际会议会场布置</a></div> </p></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%bb%e1%d2%e9%c2%c3%d3%ce'>贵州会议旅游</a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%bb%e1%d2%e9%c2%c3%d3%ce%cf%df%c2%b7'>贵州会议旅游U\</a>,</div> <div class="comment"> <h2><p><span>相关信息</span></p></h2> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/202.html"> q会zd{划的十四个要素Q?/a></li> <li><a href="/news/197.html">贵州会议旅游—你了解会议旅游业吗Q?/a></li> <li><a href="/news/182.html">贵州会议旅游U\q几U现场摆台Ş?/a></li> <li><a href="/news/174.html">贵州会议旅游U\Q多功能会议厅的基本构成</a></li> </ul> </div> <h2><p><span>相关产品</span></p></h2> <div class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/77.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022030458.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022030458.jpg" alt="贵州会议旅游U\" /></a></h2> <h3><a href="/supply/77.html">贵州会议旅游U\</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/74.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022030531.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022030531.jpg" alt="贵州会议旅游公司" /></a></h2> <h3><a href="/supply/74.html">贵州会议旅游公司</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/73.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022022709.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20131022022709.jpg" alt="贵州会议旅游" /></a></h2> <h3><a href="/supply/73.html">贵州会议旅游</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/59.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20130909054153.jpg?path=www.azzqho.live/uploads/cp/20130909054153.jpg" alt="房地产经U行业峰? /></a></h2> <h3><a href="/supply/59.html">房地产经U行业峰?/a></h3> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="footer"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><div class="footnav"><a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> <script src="http://s20.#/stat.php?id=5631653&web_id=5631653&show=pic" language="JavaScript"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank">{lpȝ</a></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2013-08-30/"></script><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52010302000819?/a> <h3>|站改版中。。?/h3> <div class="copyright"><div>Copyright www.azzqho.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州U丽山水会展有限公? 专业生:<a href="/" target="_blank">贵阳会议公司</a>,<a href="/supply/" target="_blank">贵阳会议旅游</a>,<a href="/news/" target="_blank">贵州会议旅游</a>{?Ƣ迎来电咨询! <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> </div> 备案P黔ICP?9001229?4 </div></div></td> </tr> </table> </div> <script type="text/javascript"> function copyURL () { var url = location.href; window.clipboardData.setData("Text",url); alert("该网链接地址已复Ӟ您可以粘?快截键CTRL+V)在需要的地方"); } </script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分n刎ͼ</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=0" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> </div> <a href="http://www.azzqho.live/"><span class="STYLE1">޷򺣵</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.nygee.com/">老11选5</a> <a href="http://www.hxwzk.com/">上海时时彩</a> <a href="http://www.mhsen.com/">福建31选7</a> <a href="http://www.prfyx.com/">任选9场</a> <a href="http://www.2017847.live">Ʊָ˹</a> <a href="http://www.4156175.live">51</a> <a href="http://www.3695949.live"></a> <a href="http://www.bumbt.com/">重庆快乐十分</a> <a href="http://www.9172102.live">Ʊǵμ</a> <a href="http://www.7558777.live">ʲôƽּ۸</a> <a href="http://www.2572833.live">й</a> <a href="http://www.009576.live">ȷ118</a> <a href="http://www.5098323.live">ܸ </a> <a href="http://www.8795405.live">ţ</a> <a href="http://www.1418835.live"></a> <a href="http://www.0363791.live">һ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>